Αντιγραφο Αδειας

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία διπλωμάτων
  • Ύπαρξη ΑΦΜ
  • 1 φωτογραφία διαβατηρίου
  • Παράβολα