Χορηγηση / Ανανεωση Καρτας Ταξι

Αρχική Χορήγηση Κάρτας Ταξί

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπλήρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του
 • Να μην εργάζεται στον Δημόσιο Τομέα
 • Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί
 • Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κάποιο αδίκημα

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπέυθυνη δήλωση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια διαμονής ή παραμονής
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης, το οποίο ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία
 • Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης

α) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για τους Έλληνες υπηκόους που έχουν γεννηθεί εως τις 2-4-1969

β) Απολυτήριο Γυμνασίου Σχολείου για τους Έλληνες υπηκόους που έχουν γεννηθεί μετά τις 3-4-1969

γ) Πιστοποιητικό Ερπάκειας Ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για τους αλλοδαπούς

 • Παράβολα

Σημείωση:

Ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος μόνο σε γραπτές εξετάσεις

Ανανέωση Κάρτας Ταξί

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Να μην εργάζεται στον Δημόσιο Τομέα
 • Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί
 • Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κάποιο αδίκημα

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπέυθυνη δήλωση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια διαμονής ή παραμονής
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης, το οποίο ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία
 • Η ειδική κάρτα ταξί που είναι προς ανανέωση
 • Παράβολο

Σημείωση:

Σε περίπτωση που η κάρτα έχει λήξει πάνω από 6 μήνες τότε το ποσό του παραβόλου είναι πενταπλάσιο. Σε περίπτωση που έχει λήξει πάνω από 5 χρόνια τότε ακολουθείτε την διαδικασία αρχικής χορήγησης (εκ νέου δικαιολογητικά, εξετάσεις)