Αντικατασταση Διπλωματος

Αντικατάσταση διπλώματος μπορεί να πραγματοποιήσει όποιος επιθυμεί να αλλάξει το δίπλωμά του από τον παλιό τύπο στον νέο κοινοτικό τύπο (σε μορφή κάρτας). Με την αντικατάσταση, το δίπλωμά σας πλέον θα έχει ισχύ και αναγνωρισιμότητα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • Ύπαρξη ΑΦΜ
  • 1 φωτογραφία διαβατηρίου
  • Παράβολο